آبلیمو دکتر بیز پک 5 عددی

112,000 تومان

اسپری زعفران طبیعی 200 میلی دکتر بیز

112,000 تومان

روغن کنجد 900 سی سی دکتر بیز

روغن کنجد تصفیه شده 450 گرمی دکتر بیز

روغن کنجد تصفیه شده 810 گرمی

سیر سیاه

عسل بکر کوهی با ساکاروز زیر ۲ درصد ۵۰۰ گرمی

95,000 تومان

عسل بکر کوهی با ساکاروز زیر ۲ درصد 9۰۰ گرمی

عسل دکتر بیز استاندارد گرمی 900

95,000 تومان

عسل دکتر بیز استاندارد گرمی500